Porezno savjetništvo Filković

Marjan Filković – ovlašteni porezni savjetnik 2

Kvalitetan porezni savjetnik može vam pomoći u premošćivanju svih eventualnih problema sa poreznim tijelima vezano uz funkcioniranje poreznog sustava u zakonodavnim okvirima na kojem se isti sustav temelji – što između ostaloga uključuje: zastupanje pred poreznim tijelima u svim poreznim i prekršajnim postupcima, sudjelovanje u poreznim upravim sporovima, vještačenja po odluci suda i/ili poreznog tijela u poreznim predmetima.

Naše usluge:

 • savjetovanje o poreznim pitanjima iz svih područja / izrada poreznih mišljenja
 • zastupanje poreznih obveznika u postupcima pred poreznim tijelima (sudjelovanje u upravnim sporovima pred Upravnim sudovima kao stručni pomagači poreznih obveznika)
 • izrada prigovora, žalbi i dr. podnesaka u poreznim postupcima
 • porezno planiranje uz kontinuirano praćenje poslovanja i usklađenosti sa poreznim propisima
 • savjetovanje u postupcima utvrđivanja porezne zastare
 • savjetovanje u postupcima utvrđivanja porijekla imovine i njezina oporezivanja
 • savjetovanje u postupcima reguliranja porezne rezidentnosti i prijavljivanja inozemnog dohotka
 • izrada i ažuriranje studija o transfernim cijenama
 • procjena vrijednosti trgovačkih društva – kod statusnih promjena te prodaje udjela u društvima kapitala
 • porezno savjetovanje pri osnivanju društava i drugih poreznih subjekata
 • edukacije iz poreznih područja s naglaskom na relevantnu praksu poreznih tijela i sudova
 • ostale usluge sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu

A good tax advisor can help you overcome any possible problems with the tax authorities related to the functioning of the tax system within the legislative framework on which the same system is based., which includes, among other things: representation before tax authorities in all tax and misdemeanor proceedings, participation in tax administration disputes, expert reports by court decision and/or by tax authority decision – in tax cases.

Our services:

 • consulting on various tax issues / preparation of tax opinions
 • representation of taxpayers in proceedings before tax authorities (participation in administrative disputes before administrative courts as expert counsel for taxpayers)
 • preparation of objections, appeals and other submissions in tax proceedings
 • tax planning with ongoing monitoring of the taxpayer’s business activities and compliance with tax regulations
 • consulting in procedures for determining the statute of limitations for tax purposes
 • consulting in procedures for determining the origin of assets and their taxation
 • consulting in procedures for determining tax residency and reporting foreign income
 • transfer pricing studies – preparation and updating
 • assessment of the value of commercial companies – regarding status changes and/or disposal of corporate shares
 • tax advisory services regarding establishment of companies and other tax entities
 • training in various tax subjects with a focus on the relevant practise of tax authorities and courts
 • other services in accordance with the Tax Advisory Act